Cassandra Benchmark Test Results

Merhabalar,

Bu yazımda Cassandra cluster üzerinde yaptığımız benchmark testi ve sonuçlarından bahsetmeye çalışacağım.

Test Ortamı Bilgileri
CPU : 8 Core
RAM : 16 GB
Node Count : 6 (3 node DC1, 3 node DC2)
Cassandra Version : Apache Cassandra 3.11

Ortam bilgileri yukarıdaki gibi olup test için cassandra stress toolu kullanılmış olup linkten kullanım şekillerini inceleyebilirsiniz.

Öncelikle bu testteki odağımızın kaynak değerleri değil optimal çalışma şekli olduğunu belirtmek istiyorum. Daha çok kaynak her zaman daha fazla performans anlamına gelmemektedir. Bu testteki amacımız ideal çalışma koşullarını sağlamakla ilgili olup kaynak değerlerden bağımsız bir yaklaşım sergilenmiştir.

Aşağıda görüldüğü gibi testin sonuçlarını bir tablo halinde yorumlamaya çalıştık. Buradaki parametrelerden biraz bahsedelim.

Thread Count : Anlık işlem yapan thread sayısı.
Total ops : Toplam yapılan işlem sayısı.(%50 write,%50 read olacak şekilde)
op/s : Saniyede gerçekleştirilen operasyon sayısı.
mean(latency) : İşlemler gerçekleştirilirken oluşan ortalama gecikmenin milisaniye cinsinden değeri
max(latency) : İşlemler gerçekleştirilirken oluşan maximum gecikmenin milisaniye cinsinden değeri
Total time : İşlem yapılırken geçen toplam zamanın saniye cinsinden değeri
Improvement : Thread count artışının perfomansa etkisi

General Test Results
Read/Write ratio and metrics

Yukarıda paylaşılan 2 grafikte total request ve read/write performansları gözlemleniyor. Bu verilere dayanrak şu çıkarımlara ulaşabiliyoruz ;

  • Öncelikle performans kaynağın değeri değil kullanım şekli ile doğru orantılıdır.

Yukarıdaki grafik aslında genel bir özet niteliğinde olup thread counttaki artışın performansa etkisini özetler niteliktedir. Yani her zaman daha fazla kaynak ayırarak daha fazla performans beklemek yerine optimal konfigurasyon ve isterler doğrultusunda kaynağın belirlenmesi daha kabul görecek bir yaklaşımdır.

Saygılarımla,

Ahmet Demir

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store