Merhabalar,

Bu yazımda Cassandra cluster üzerinde yaptığımız benchmark testi ve sonuçlarından bahsetmeye çalışacağım.

Test Ortamı Bilgileri
CPU : 8 Core
RAM : 16 GB
Node Count : 6 (3 node DC1, 3 node DC2)
Cassandra Version : Apache Cassandra 3.11

Ortam bilgileri yukarıdaki gibi olup test için cassandra stress toolu kullanılmış olup linkten kullanım şekillerini inceleyebilirsiniz.

Öncelikle bu testteki odağımızın kaynak değerleri değil optimal çalışma şekli olduğunu belirtmek istiyorum. Daha çok kaynak her zaman daha fazla performans anlamına gelmemektedir. Bu testteki amacımız ideal çalışma koşullarını sağlamakla ilgili olup kaynak değerlerden bağımsız bir yaklaşım sergilenmiştir.

Aşağıda görüldüğü gibi testin sonuçlarını bir…

Seyyid Ahmet Demir

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store